Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

SİNOP İLİ AV KILAVUZLUĞU SEMİNER DUYURUSU

Ağustos 19, 2016

SİNOP İLİ AV KILAVUZLUĞU SEMİNER DUYURUSU

Ağustos 18, 2016

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

10. Bölge Müdürlüğü

Sinop Şube Müdürlüğü

 

 

AV KILAVUZLUĞU SEMİNER DUYURUSU

A) Seminerin Yapılacağı Yer: Sinop Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

B) Seminerin Yapılacağı tarih ve saat : 24-25 Eylül 2016, Saat: 09:00

C) Seminere Katılım başvurusunun Yapılacağı Yerler :

 a)Sinop Şube Müdürlüğüne başvurular elden yapılabilir.

 b)Posta ile başvurularda Adres: (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sinop Şube Müdürlüğü Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:45/b)

D)Seminer başvurusunu yapılabileceği son tarih ve saat : 23 Eylül 2016,    Saat: 17:00

SEMİNER KOŞULLARI:

1-Seminere katılacak adaylarda aranacak koşullar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Kamuda daimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak,

şartları aranır.

 

2- Av kılavuzluğu semineri için Şube Müdürlüğüne başvuracak adaylardan istenen belgeler;

a) Başvuru formu (Ek-1),

b) Nüfus cüzdanı ve adrese dayalı nüfus sisteminden ikamet bilgisi,

c) Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair rapor,

ç) Sabıka kaydı,

d) 3 adet vesikalık fotoğraf,

e) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin örneği,

f) Verilmesi zorunlu olmayan yabancı dil düzeyini gösterir belge.

 

3- Seminere en fazla 40 kişinin başvurusu kabul edilecektir. Başvurunun bu sayıdan fazla olması durumunda 1 inci ve 2 nci maddede yeralan şartları taşıyanlardan av organizasyonunda görev almış olanlara, günlük avlanma ve ödeme taahhütnamesinde imzası bulunanlara, bölgede köy tüzel kişiliği temsilcisi olarak görev yapanlara, yabancı dil bilgisi, düzeyini belgeleyenlere, avcı eğitim kurs bitirme belgesi olanlara, ilde 5 yıldan daha uzun süredir ikamet edenlere başvuru kabulünde öncelik tanınır. Bu nedenle başvuru evrakları ile birlikte bu belgeler de verilecektir.

4- Seminer süresi 2 gün olup tam zamanlı katılımla uygulanacaktır.

5-Sınav soru ve süresinin belirlenmesi, sınavın yapılması ve değerlendirilmesi Müdürlükçe oluşturulan sınav komisyonunca yapılacaktır.

6-Sınav, test usulüyle seminer programı sonunda yapılır ve geçer not 100 üzerinden 70’tir. Arazi deneyimi, alanı tanıma, yönlendirme yeteneği olanlara; günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine en az 3 kez imza atanlara, av organizasyonuna en az 3 kez katıldığını kanıtlayanlara en fazla 20 puan, alınan puana göre eklenir.

7-Seminer sonunda başarılı olanlara, av kılavuzluğu sertifikası Müdürlükçe verilir.

8-Sınav sonucunda il bazında en fazla 35 kişiye “Av Kılavuzluğu Sertifikası” verilecektir. Belirlenen sayıdan fazla av kılavuzu adayının başarılı olması durumunda, av kılavuzu seçimi en yüksek puandan başlayarak değerlendirilir, sıralanır. İhtiyaç duyulması halinde 1. yedekten başlayarak av kılavuzları belirlenir.

9-Av kılavuzluğu sertifikası verilenlere talepleri halinde av kılavuzu kimlik kartı Müdürlükçe verilir. Av kılavuzluğu sertifika sahibinin av kılavuzu olarak görev yapabilmesi için, av kılavuzu kimlik kartı alması zorunludur. Av kılavuzu, kimlik kartı aldığı Müdürlük sahalarında görev yapar. Av kılavuzu kimlik kartının geçerlilik süresi beş yıldır. Talepliler, beş yıllık sürenin sonunda tekrar seminer programına katılabilirler.

10- Seminere katılım ücretsizdir. Seminer katılımcıları yol, yemek ve konaklama vb. giderlerini kendileri karşılayacaktır.

11-Evrakı noksan olan adaylar kesinlikle seminere alınmayacaktır.

 

 

 

 

Orman ve Su İşleri Sinop Şube Müdürlüğü

 

Nurullah GÜRKAN

Şube Müdür Vekili