Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

ILICA ŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI YAPIM İŞİ İHALE İLANI

Mayıs 17, 2017

ILICAŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI YAPIM İŞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI X. BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜ KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

ILICA ŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamuİhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/201296

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kırtepe Mah. Asma Cad. No:30 - BARTIN MERKEZ / BARTIN BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası

:

3782271844 - 3782271845

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ILICA ŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI YAPIM İŞİ 1 ADET (19 İş Kalemi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ILICA ŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI PINARBAŞI/KASTAMONU

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 350 (Üçyüzelli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kırtepe Mah. Asma Cad. No:30 Bartın Merkez

b) Tarihi ve saati

:

23.05.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlikdeğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan; XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ve MİMARLIK Bölümü Diplomaları İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına görebelirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (TürkLirası) karşılığı Orman ve Su İşleri X. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli ParkMüdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞIX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu işkalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerineihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendibelirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhaledeUygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomikaçıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.