Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

2017-2018 V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü Av Turizmi İhalesi İlanı

Temmuz 10, 2017

 

            T.C. ORMAN VE SUİŞLERİ BAKANLIĞI

           V. Bölge MüdürlüğüEskişehir Şube Müdürlüğü

 

Sıra No

Avlağın Adı

Bulunduğu İl

Muhammen Bedel                 (KDV Hariç TL)

% 3 Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Çardak Devlet Avlağı ve Çatacık YHGS  (3 adet)

Eskişehir

 27.500,00

 825,00

 12.07.2017

Saat 13:00

2

Dumluca, Kızılbörüklü, Ağaçhisar Devlet Avlaklarında (5 adet)

Eskişehir

 43.500,00

 1.305,00

 12.07.2017

Saat 13:30

3

Kalabak  Devlet Avlağında (2 adet)

Eskişehir

 19.000,00

 570,00

 12.07.2017

Saat 14:00

4

Sultaniye, Ömerköy Devlet Avlaklarında (2 adet)

Eskişehir

 17.000,00

 510,00

 12.07.2017

Saat 14:30

 

1-Yukarıda miktarları belirtilen kızıl geyik kotaları;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 (c) maddesine göre   "açık teklif usulü"  ile ihale edilecektir.

2-İhale; Dervişpaşa Mah. Bilgi Cd. No:24 AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve diğer ekleri 12.07.2017 tarihine kadar Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi Ambarlar Sok No:10 (İstasyon arkası)adresindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde, 12.07.2017 ihale tarihinde ise ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı Afyonkarahisar Dervişpaşa Mah. Bilgi Cd.No:24 adresinde bulunan V. Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale dokümanı bedeli olan 100,00 TL.’yi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eskişehir Şube Müdürlüğünün Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi Döner Sermaye İşletmesinin TR68 0001 0001 1757 3763 0150 01 IBAN nolu hesabına yatırılarak temin edilebilir.

4-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

    a- T.C. Vatandaşı olmak ( Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti getirmek),       b-  Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

    c-Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

5-Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı yada noter onaylı örneğini vermek,

    a) 2004 yılıve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamındaki av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için düzenlemek, başarıyla tamamlamak ve bunu kanıtlamak.

6-Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge göstermek:  

    a) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

    b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’da ki belgeyi vermek.

7-İmza sirküleri vermek;    

    a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

    b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki belgeleri getirmek.(EK-1)

    c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek,

8-İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). (Ek-2) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

9-Tüzel kişilerden imzaya yetkili kişilerin, noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile ihale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak, sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydına dair belge getirmek,

10-Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek,

11-İhaleye ait Şartname ve eklerini satın almak vesatın aldığına dair makbuzu ibraz etmek,

12-İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve SGK borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek,

13-Geçici teminat bedelini ödemek; a)Geçici teminat banka mektubu olarak verilecekse; Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü adına alınmış süresiz banka teminat mektubunu getirmek (2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmesi şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir),   b)Nakit olarak verilecekse; Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi Döner Sermaye İşletmesinin TR68 0001 0001 1757 3763 0150 01 IBAN nolu hesabına yatırarak makbuzunu ibraz etmek, 

14-İsteklilerin ihale şartnamesinin (I) İhaleye katılma şartları başlığı altında ve yukarıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli fotokopileri ile birlikte zarf içine konulup kapatılacak,açma yeri imzalanacak ve kaşelenecektir. Ön yüzüne “Orman Su İşleri Bakanlığı 5.Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü Kızıl Geyik Kotası Avlattırılması İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticaret unvanı yazılı olacaktır. Zarf ve içindeki belgeler 12.07.2017 Çarşamba günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (EK3) deki örnek dilekçe ile elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

15-İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim,noter masrafları, ilan, damga pulları, KDV, matbu evrak ücretleri vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.

16-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartname ve sözleşmedeki hükümler geçerlidir.

17-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                         

İlan olunur.