Skip Navigation LinksAnaSayfa > Korunan Alanlarımız > Tabiat Anıtı > Gümeli Tabiat Anıtı

                                                                                                                       

 

 

 

Tabiat Anıtının Adı

 

GÜMELİ

 

 

 

Bölge Müdürlüğü

 

X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İl

 

ZONGULDAK

 

 

İlçe/Köy

 

ALAPLI / GÜMELİ BELDESİ

 

 

Kapladığı alan (Ha)

 

255

 

 

İlan Tarihi

 

11/03/2008

 

 

TABİAT ANITININ ÖZELLİKLERİ

 

- Zengin Flora, Fauna yanında (biyoçeşitlilik),

- Yayla şenliklerine ev sahipliği yapması   (folklorik) ,

- 1500 rakımda alpin zon ekosistem özelliklerinin başladığı alandaki eşsiz peyzaj görüntüsü, (manzara ve seyir)

- Biyolojik çeşitliliğe doğal genetik rezerv özelliği taşımaktadır

 

- Porsuk meşceresi (Taxus baccata L.) yaklaşık 47,5 Ha. büyüklüğünde olup bunun içinde 1600 yıllık ve 1000 y1l1ık gibi çok yaşlı ağaçlar (Türkiye'nin en yaşlı ağaçları) bulunmaktadır.

 

- Ayrıca ağaççık halini almış sarmaşık türlerine (hedere helix) ve orman gülüne (Rhododendron ponticum) rastlamak mümkündür,

 

- Yöre halkı, korunan alanın civarındaki Bölüklü ve Karatepe yaylalarından yayla şenlikleri ve güreş alanı olarak yararlanmaktadır.

 

- Korunan alandaki bitki çeşitliliğini ve anıt ağaç niteliğindeki Porsuk ağaçlarını görmek isteyen, doğa yürüyüşü, trekking, foto safari,  yapılabilmektedir.

 

-       Foto-safari, teknik ve bilimsel geziler yapılabilecek potansiyel bulunmaktadır.

 

 

NASIL ULAŞILIR?

 

İlimiz Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi, Gümeli ormanlarında bulunan Bölüklü mevkiinde yer almaktadır.

 

 

DİĞER

(varsa anıtla ilgili efsaneler ve diğer bilgiler)

 

Jeolojik Özellikler: Paleozoik (I. Zaman)' ın perm devrine aittir. Ana kayalar kırmızı pre, şist, konglomera, marn ve kalkerdir. Bu tabakaların arasında ayrıca kayatuzu, anhidrit, jips gibi mineral kütleleri bulunmaktadır.

 

Jeomorfolojik Özellikler: Saha tepelik-engebelik, eğimli arazi formasyonundadır. Yer yer kayalıklar bulunmaktadır.

 

Toprak özellikleri: Killi, kumlu, kalkerli marn toprak tipleri bulunmaktadır.                          6.4- Flora: Saha Orman ekosistemi içermektedir.

 

Hakim ağaç türleri: Kayın (Fagus orientalis) Gürgen (Carpinus betulus) Porsuk (Taxus baccata L.) ve Göknar (Abies bornmülleriana) 'dır.

 

Bunlardan başka: Karaçam (Pinus nigra), Meşe (Quercus robur), Anadolu kestanesi (Castanea sativa), Çınar (Platanus orientalis), Akçaağaç (Acer monspessulanum), Çınar Yapraklı Akçaağaç (Acer plantanoides), Defne  (Laurus nobilis), Fındık (Corylus avellana), Ihlamur (Tilia argentea),   Kuş Üvezi (Sorbus torminalis), Dişbudak Yapraklı Üvez (Sorbus aucuparia), Keçi Söğüdü (Salix caprea), Dişbudak (Fraxinus), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Yabani Çilek (Fragaria vesca), Böğürtlen (Rubus canescens), Boylu Funda (Erica arborea), Patlangaç (Colutea arberossens), Kocayemiş ( Arbutus unedo), Isırgan (Urtica diocina), Ökseotu (Viscum album), Orman Sarmaşığı (Hedere helix), Eğrelti (Scolopendra vulgaria), Karayemiş (laurocerasus officinalis), Boyacı Sumağı (Rhus cotinus), Orman Gülü (Rhododendron panticum

 

Fauna: Alan yaban hayatı açısından fazla müdahale görmemiştir. Alanda: Geyik (Cervus elaphus), Karaca (Capreolus capreolus), Ayı (ursus arctos), Yaban Domuzu (Sus scrofa),    Kurt     ( Canis lupus), Tilki (Vulpes vulpes), Tavşan (Lepus capensis), Sincap (Sciurus vulgaris), Baykuş, kartal, doğan, şahin, alakarga türleri yaşamaktadır.

 

Peyzaj Özellikleri: İlkbahar ve sonbahar aylarında ağaçların yaprak açma ve dökme zamanlarında orman rengârenk bir görünüm almaktadır. Alan içerisinde ormanlar birbirinden farklı yükseltiler içermektedir.

 

Peyzaj İç Doku: Ağaçların fert olarak heybetli görünümleri vardır.

 

Sosyo Ekonomik Yapı: Alan içerisinde yerleşim yeri yoktur. Civarında yaşayan yöre halkı yurt dışı gelirlerinin yanında Ereğli demir-çelik ve kömür işletmeciliğinde madenlerde çalışarak gelir elde etmektedirler ayrıca tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler vardır. Ormancılık sektöründen gelen gelirler de önemli yer tutmaktadır.

 

 

Alan Koordinatları

NOKTA NO

X

Y

1

385 000

454 7000

2

389 000

454 7000

3

389 000

454 4000

4

385 000

454 4000