Kaynak Değerleri:


 

Alanın Ulusal Açıdan Önemi;
Önemli Bitki Alanı (ÖBA) ve Önemli Doğa Alanı’dır. Ulusal düzeyde tehlike altında 12 bitki taksonu ihtiva etmektedir. (Ör. Alnus glutinosa ssp glutinosa) Türkiye ormanlarının 9 sıcak nokta’ sından birisidir. Zengin Peyzaj çeşitliliği, habitat çeşitliliği ve tür çeşitliliğine (675 bitki, 40 /132 memeli, 129 kuş) sahip olmasıdır.

Alanın Uluslararası Önemi
WWF’nin doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli Ekolojik Bölgelerinden biri (Küresel 200 Ekolojik Bölge) olan “Kuzey Anadolu ve Kafkasya Ilıman Kuşak Ormanları” içinde yer almaktadır. Avrupa ormanlarının sıcak noktasından biri olarak (Avrupa’nın 100 orman sıcak noktası) Karadeniz Ilıman Kuşağındaki nadir nemli-karstik ormanların en iyi yabanıl örnekleri ni içermektedir. Küresel Düzeyde nesli tehlike altında 2 bitki taksonu: Acer cappadocicum var. stenocarpum, Trifolium euxinum bu sahada mevcuttur. Avrupa Düzeyinde nesli tehlike altında 33 bitki taksonu yine bu sahada mevcut olmasıdır.

Milli Park tamamen bir plato karakterindeki Milli Park doğu-batı doğrultusunda uzanır ve yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir. Bu nedenle milli parkın yer aldığı alan üzerinde hiçbir yerleşim birimi bulunmamakta sosyal hayat milli parkın yakın çevresinde devam etmektedir.

Milli Park proje alanının jeolojisi ile biyolojik zenginliği birbiriyle yakından ilişkilidir. Küre Dağları Milli Parkının iyi korunagelmiş karstik ekosistemleri küresel düzeyde oldukça ender ve doğa koruma açısından oldukça önemlidir.

Milli park ve yakın çevresi Batı Karadeniz Karst Kuşağı içerisinde yer almaktadır. Karstik kuşakta karst jeomorfolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde ilginç örnekleri oluşmuştur. Bu karstik biçimler içerisinde özellikle kanyonlar, boğazlar, mağaralar ve düdenler görülmeye değer öğelerdir.

Valla Kanyonu:
Pınarbaşı İlçesi’nin 26 km kuzeyindeki Muratbaşı Köyü yakınlarındaki Devrekani Çayı ile Kanlıçay’ın buluştuğu yerde başlar. Kanyonun başlangıç noktasına 1,5 kilometrelik oldukça eğimli bir patika ile ulaşılmaktadır. Kanyonun iki tarafındaki kayalık uçurumların yüksekliği 800–1200 m arasındadır. Bu kayalıklar kartal, şahin, akbaba gibi yırtıcı kuşları barındırır.

Ilgarini Mağarası:
Sorkun Yaylası’ndaki Ilgarini Mağarası’nın uzunluğu 858 metre, derinliği 250 m’dir. Roma ve Bizans döneminde iskan alanı ve dini amaçlarla kullanılan mağarada, yapı kalıntıları, seramik ve küp parçaları, su sarnıcı, su kuyusu, ardıç ağacından yapılmış lahitler, şapel ve fırın kalıntıları vardır.

Ilıca Şelalesi:
Pınarbaşı Ilıca Köyü sınırlarındaki şelalede, su 15 m. yüksekten dökülüp doğal bir havuz oluşturmaktadır.

Ilıca Hamamı:
Yine aynı köy içerisinde Bizanslılardan kalma tarihi bir hamam kalıntısı mevcuttur.

Horma Kanyonu:
3,5 kilometre uzunluğunda içinden Zara Çayı geçmektedir.