KÜLTÜR

 

Tarihin farklı evrelerinde pek çok seyyahınnotlarına konu olmuş yörenin kayıtlı tarihi Hititlerle başlar. ArdındanFrigyalılar ve Lidyalılar bölgeye egemen olmuşlar. M.Ö IV. yüzyıldaPerslerin eline geçen Küre Dağları ve çevresi, sonrasında MakedonyaKralı Büyük İskender tarafından fethedilir. Bölge Pontus Krallığı'nabağlı olduğu M.Ö. I. yüzyılda Paflagonya adıyla anılır. Romaİmparatorluğu’nun egemenliğini, M.Ö. 395 yılından itibaren Bizanslılarınyönetimi izler.

Türk egemenliği ise, 1105 yılında Danişmentlilerin bölgeye hâkimolmasıyla başlar. Küre Dağları'nda Anadolu Selçukluları, Çobanoğulları,Candaroğulları gibi Türk Beyliklerinin hüküm sürdüğü biliniyor. 1461’deOsmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmasının ardından, Cumhuriyet'inilanına kadar el değiştirmemiştir.

“Küre Dağları” adı, dağların orta kesimindeki Küre ilçesinin adındangelir. Kastamonu'nun ilçesi, bakırlı pirit yataklarının da evsahibidir. Anıldığı bir diğer isim olan “İsfendiyar Dağları”, 1291–1461arasında bölgede hüküm süren sekizinci Candaroğulları Beyi olanİsfendiyar Bey’e atfedilir.

Yörenin zenginliği, doğal değerlerinden ibaret değildir, geçmiştenbugüne gelen kültürel değerler en önemli zenginliklerdendir. Kültüreldeğerler, özgün mimari dokusunu koruyan köy evlerinden, kadınlarıngünlük yaşamlarında hala kullandıkları geleneksel renkli giysilere, elsanatlarından yöreye has yemeklere kadar çeşitlendirilebilir. Bazı bitkive hayvan türleri tıbbi, aromatik ve gastronomik amaçlarla kullanılır.


Milli Park olarak ayrılan alan içinde herhangi bir kırsal yerleşim bulunmaz, ancak 123 yerleşim birimi milli parkın çevresindeki tampon bölgedeki sekiz ilçeye dağılmıştır. Mevsimlere göre değişiklik gösteren yaklaşık 23 bin kişilik nüfusun çoğunluğunu, büyük şehirlere göçten dolayı, orta yaş ve üzeri kişiler oluşturur. Göç etmiş olan yöre insanı da köylerindeki evlerini korur ve yaz aylarının geçirmek ya da ürün yetiştirmek üzere evlerine dönenler olduğu gibi, emekliliklerinde buraya yerleşenlere de rastlanır. Tampon bölgede yaşayan halk ise geçimini ormancılık, tarım, arıcılık, ahşap el sanatları, dokumacılık, kestanecilik ve turizm ile sağlar.